top of page

Obowiązek informacyjny Kancelarii Prawnej Patryka Chodkowskiego jako Administratora Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: Rozporządzeniem), informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Prawną Patryka Chodkowskiego (zwaną dalej: Kancelarią)

Dane Administratora Danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (czyli podmiotem któremu Pani/Pan powierzył/a dane osobowe i który to decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych) jest Patryk Chodkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, przy ulicy Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń, NIP: 8792440404, REGON: 341282750.

Kontakt:

Może się Pani/Pan skontaktować listownie na adres: Kancelaria Prawna Patryk Chodkowski, ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń; via

e-mail: radca@kancelaria-chodkowski.pldoradca@kancelaria-chodkowski.pl; a także telefonicznie: 501 625 308.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię w celu:

 1. nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z Kancelarią, realizacji umowy na rzecz Pani/Pana, bądź na rzecz Klienta w imieniu którego Pani/Pan działa.

 2. realizacji obowiązków wynikających z prawa upadłościowego (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe), prawa restrukturyzacyjnego (ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne) i in. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Syndyka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przy czym przetwarzaniem danych osobowych jest każda operacja na Pana/Pani danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

Podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia w celu realizacji postanowień umowy łączącej Panią/Pana z Kancelarią, lub Klienta, w imieniu którego Pani/Pan działa z Kancelarią, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej;

 • art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, w związku z prowadzeniem działalności prawniczej, w tym do spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych;

 • art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia z uwagi na realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń;

 • art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia w celu nawiązania kontaktu i ustaleniu zasad współpracy z Kancelarią.

Odbiorcy/kategorie odbiorców danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w wyżej wskazanych celach, Pani/Pana dane mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • sądy, urzędy i instytucje;

 • podmioty związane z obsługą systemów informatycznych wspierających pracę Kancelarii;

 • operatorzy systemów płatności;

 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;

 • kancelarie współpracujące.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na czas obowiązywania umowy, a po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, przede wszystkim przepisów podatkowych oraz ustawy o radcach prawnych. W przypadku nienawiązania z Kancelarią współpracy, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez trzy miesiące od dnia zakończenia negocjacji prowadzonych drogą mailową, bądź telefoniczną. Natomiast w przypadku zawarcia umowy z Kancelarią, Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą na zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Przysługujące Pani/Panu prawa:

Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • W momencie, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt listowny bądź telefoniczny (szczegółowe dane kontaktowe powyżej).

Informacja o wymogu umownym podania danych osobowych:

Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji celów, do jakich są zbierane.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Patryk Chodkowski

bottom of page