Syndyk masy upadłości sprzeda udział wynoszący 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/6 o powierzchni 887m2 położona w m. Zławieś Wielka. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1T/00071051/0. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwulokalowym o Pu=141,8 m2, w tym lokal mieszkalny nr 1 o Pu=89,90 m2, lokal nr 2 o Pu=51,9 m2. Budynek ,wolnostojący, dwurodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Sprzedaż odbywa się w formie przetargu pisemnego zgodnie z załączonym Regulaminem. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Udział wynoszący 1/2 w domu dwurodzinnym w Złejwsi Wielkiej

138 000,00 złCena
PTU w tym
 • REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI


  I.    Postanowienia wstępne

  1.    Regulamin niniejszy określa zasady i tryb przeprowadzenia sprzedaży z wolnej ręki oraz zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0887 HA, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Długiej 1, dla której została urządzona księga wieczysta nr TO1T/00071051/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Toruniu;
  2.    Organizatorem sprzedaży jest syndyk masy upadłości Doroty Peplińskiej (dawniej Peplińskiej-Kornaś), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Kondi” w upadłości – Patryk Chodkowski.
  3.    Syndyk zastrzega, że może zmienić warunki sprzedaży z wolnej ręki lub unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyn nawet po wyborze oferenta. Postępowanie może być również zamknięte bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.
  4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  II.    Przedmiot sprzedaży

  1.    Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0887 HA, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Złejwsi Wielkiej przy ulicy Długiej 1, dla której została urządzona księga wieczysta nr TO1T/00071051/0, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Toruniu.
  2.    Cena wywoławcza wynosi 138.000,00 zł (sto trzydzieści osiem tysięcy złotych)

  III.    Uczestnik 

  1.    Uczestnikiem sprzedaży może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni zawarte w regulaminie warunki.
  2.    Nabywcą w postępowaniu upadłościowym nie może być:
  a)    syndyk i jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca,
  b)    sędzia komisarz,
  c)    upadły i jego małżonek.

  IV.    Składanie ofert

  1.    Oferty należy składać osobiście w biurze syndyka przy ul. Antoniego Antczaka 2/6 w Toruniu  lub  za pośrednictwem poczty listem poleconym w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – nieruchomość w Złejwsi Wielkiej" do dnia 31.03.2022 r. do godz. 15.00. Oferty złożone za pośrednictwem poczty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru będą uznane jeżeli w dniu 31.03.2022 r. do godz. 15:00 będą znajdować się w biurze syndyka.
  2.    Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:
  a)    nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uczestnika oraz adresy do doręczeń, adresy e-mail, numery telefonu,
  b)    proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
  c)    wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
  d)    aktualny odpis z KRS lub innych właściwych rejestrów,
  e)    numery NIP i REGON, a w przypadku osób fizycznych numer PESEL.
  3.    Do oferty należy dołączyć oświadczenie:
  a)    o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i ich akceptacji,
  b)    o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu sprzedaży i braku zastrzeżeń w tym zakresie,
  c)    zobowiązanie oferenta jako przyszłego nabywcy do pokrycia wszystkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz kosztów związanych z przeniesieniem praw, jak również związanych z wykreśleniem zabezpieczeń,
  4.    Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 31.03.2022 r. do godz. 15.00.
  5.    Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez oferenta będącego osobą fizyczną lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną. 
  6.    Wszystkie dokumenty będące załącznikami do oferty winny zostać złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem pod rygorem odrzucenia oferty.
  7.    Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa i regulaminu oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia nie dopuszczone postanowieniami regulaminu, nie uczestniczą w sprzedaży.

  V.    Przebieg sprzedaży

  1.    Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na w dniu 01.04.2022r. o godz. 14:30 w biurze syndyka.
  2.    Wyboru oferty dokonuje syndyk spośród wszystkich ofert spełniających warunki niniejszego regulaminu. 
  3.    W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem zaoferowanej ceny. 

  VI.    Wadium
      
  1.    Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości rynkowej w/w nieruchomości (230.000,00 zł), tj. kwotę 23.000,00 zł (dwieście trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości : 
  54 1950 0001 2029 4717 6000 0004
  2.    Termin wpłacania wadium na wskazany rachunek bankowy - najpóźniej do dnia 31.03.2022 r. do godz. 15.00.
  3.    Wpłacone przez oferenta wadium jest nieoprocentowane.
  4.    Syndyk może pobraną sumę wadium zachować, jeżeli uczestnik, pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w dniu i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny przed dniem wskazanym przez syndyka jako dzień zawarcia umowy sprzedaży. 
  5.    W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
  6.    Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto uczestnika sprzedaży w terminie 3 dni roboczych, od dnia wyboru oferty przez syndyka. Za zwrot wadium uważa się złożenie dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka.

  VII.    Sposób uiszczenia ceny

  1.    Uczestnik sprzedaży, którego oferta została wybrana przez zobowiązany jest uiścić w drodze przelewu bankowego bezpośrednio z konta kupującego, cenę sprzedaży w całości na minimum dwa dni przed zawarciem umowy, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą stanowiącą cenę sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium.
  2.    Nabywca ponosi wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz koszty związane z przeniesieniem praw, jak również związane z wykreśleniem zabezpieczeń.
  3.    Wybrany oferent jest zobowiązany, celem przygotowania umowy sprzedaży do dostarczenia wszelkich dokumentów, których wymaga notariusz w zakreślonym przez syndyka terminie.
  4.    Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

  VIII.    Zawarcie umowy

  Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza wskazanego przez syndyka w dniu wyznaczonym przez syndyka, nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia wyboru oferty. 

  IX.    Postanowienia końcowe

  1.    Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. + 48 501 625 308 ), w  biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Antoniego Antczaka 2/6, 87-100 Toruń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.
  2.    Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w terminie uzgodnionym telefonicznie.


  Patryk Chodkowski
  -syndyk-

 • WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

   

  Określenie nieruchomości:

  Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 27/6 o powierzchni 887 m2, położona
  w m. Zławieś Wielka, ul. Długa 1, obręb 0017, w gm. Zławieś Wielka, powiecie toruńskim. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr TO1T/00071051/0.

  Stan techniczno – użytkowy nieruchomości, wg stanu na dzień oględzin.

  Działka nr 27/6 o powierzchni 887 m2, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe, posiada kształt regularny, teren płaski. Nieruchomość ogrodzona, zagospodarowana wieloletnią zielenią ogrodową, posiada dostęp do sieciowej infrastruktury technicznej (E<W<K), gaz doprowadzony z zewnętrznego zbiornika naziemnego. Powierzchnie komunikacyjne działki utwardzone. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwulokalowym o Pu = 141,8 m2, w tym lokal mieszkalny nr 1 o Pu=89,9 m2, lokal nr 2 o Pu=51,9 m2. Do każdego z lokali prowadzi niezależne wejście. Bezpośredni dojazd do nieruchomości prowadzi drogą gruntową.

  Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej – działki drogowej nr 27/11 (100140C) (KW nr TO1T/00012834/2).

  Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego nr IX/47/2011 z 19 października 2011 r., nieruchomość znajduje się w I strefie na obszarze wielofunkcyjnym intensywnego zagospodarowania w jednostce I.UM-i - zabudowy usługowo – mieszkaniowej intensywnej.

   

  Zakres wyceny:

  Prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej.

   

   

  Cel wyceny:

  Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, dla aktualnego sposobu użytkowania, wg stanu na dzień oględzin, według poziomu cen na datę sporządzenia wyceny, na potrzeby toczącego się postępowania upadłościowego wobec Pani Doroty Peplińskiej-Kornaś.

   

  Uwarunkowania wyceny:

  Wartość rynkowa została określona dla aktualnego sposobu użytkowania (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym), według stanu na dzień oględzin, według poziomu cen na datę sporządzenia wyceny.

   

  Oszacowana wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości wynosi:

  Oszacowano: WRN = 460 000 zł

  Słownie:  czterysta sześćdziesiąt  tysięcy złotych.

  W tym

  Wartość udział ½ w nieruchomości wynosi 230 000 zł

  Słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych

   

   Operat wykonała:

  Rzeczoznawca Majątkowy, 

  Ewa Mordzak,

  Nr Uprawnień 3735

   

   

  Data wykonania operatu:

  31 sierpnia  2020 r.