Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 5/22 o powierzchni 997 m2, położona w m. Piaseczno, gmina Wielgie, powiat lipnowski, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00024690/3. Na nieruchomości znajduje się budynek letniskowy o konstrukcji drewnianej, parterowy z poddaszem użytkowym, o Pu= 28,9 m2 i powierzchni zabudowy Pz=35 m2. Na nieruchomości posadowione są także obiekty drewnianej toalety i drewnianego prysznica. Nieruchomość wyposażona w przyłącze energetyczne, wodociągowe - studnia, kanalizacyjne - zbiornik typu szambo 1000 l. Nieruchomość leży w zasięgu przyłącza sieciowego wodno-kanalizacyjnego. Od granicy działki w kierunku jeziora wybudowany został pomost gwarantujący dostęp do jeziora. Dojazd do nieruchomości na odległości około 1 km drogą utwardzoną. 

 

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu zgodnie z regulaminem. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 16 marca 2022 r. w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Toruniu oraz wpłacenie wadium. Dotychczas złożone oferty są nadal ważne i nie ma potrzeby składania ponownie.

Działka w Piasecznie nad jeziorem Orłowskim

91 000,00 złCena
PTU w tym
 • REGULAMIN

   

  Doradca restrukturyzacyjny: Patryk Chodkowski (Licencja nr: 1133)

  Syndyk masy upadłości:     Marka Markowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Auto Serwis”

  Prowadzonym przez:  Sąd Rejonowy w Toruniu
  Wydział V Gospodarczy

  Sygn. akt: V GUp 391/20

   

  Postanowienia wstępne

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w miejscowości Piaseczno (gmina Wielgie) nad Jeziorem Orłowskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 5/22, o powierzchni 0,0997 HA, dla której urządzono księgę wieczystą WL1L/00024690/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

  2. Cena wywoławcza wynosi 91.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) – sprzedaż pozostaje zwolniona z podatku od towarów i usług i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  3. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 marca 2022 roku w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

  4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do wyżej wymienionego Sądu, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 391/20”, umieścić dopisek „Oferta na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno (gmina Wielgie) nad Jeziorem Orłowskim” oraz dopisek „Nie OTWIERAĆ”, a także wskazywać dane oferenta.

  5. W przetargu nie może uczestniczyć:

  a) Sędzia–komisarz i Syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nimi w faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia,

  b) Upadły.

  6. Oferta zakupu powinna zawierać:

  a) Dokładne oznaczenie składającego ofertę – imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę),

  b) Dokładne oznaczenie przedmiotu oferty – odnoszące się do składnika masy upadłości wskazanego w pkt. 1 powyżej;

  c) Oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej;

  d) Oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w punkcie 5 lit. a,

  e) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zależności od formy prawnej oferenta ), a w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą przekreślona kopia ważnego dowodu osobistego;

  f) Oświadczenie oferenta, iż w przypadku wyboru jego oferty przez Syndyka i prawomocnego zatwierdzenia tak dokonanego wyboru zobowiązuje się we własnym zakresie i na własne ryzyko pozyskać i przełożyć przed zawarciem umowy sprzedaży wszelkiego rodzaju zezwolenia i zgody wymagane przez właściwe przepisy, w tym ze względu na osobę nabywcy;

  g) W przypadku spółek handlowych – uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu (aukcji) jest uprawniona do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy nabycia aktywów będących przedmiotem niniejszego przetargu;

  h) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu, spełnia jego warunki oraz w pełni i bez zastrzeżeń je akceptuje;

  i) Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat i kosztów związanych z nabyciem aktywów objętych przetargiem - w sytuacji wybrania jego oferty;

  J) Oświadczenie oferenta o:

  - zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym oferowanego przedmiotu sprzedaży oraz jego wyceną:

  - akceptowaniu bez zastrzeżeń stanu prawnego przedmiotu sprzedaży,

  - akceptowaniu bez zastrzeżeń stanu faktycznego przedmiotu sprzedaży;

  - wyrażeniu zgody na to, by wszelkie korzyści, ciężary, ryzyka i niebezpieczeństwa związane z przedmiotem przetargu przeszły na nabywcę z momentem podpisania umowy sprzedaży;

  - oszacowaniu ryzyk związanych z nabyciem przedmiotu przetargu i uwzględnieniu ich w toku wyrażania woli nabycia praw do nieruchomości w ramach całego przetargu, wobec czego nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się w stosunku do Syndyka oraz Upadłego wszelkich roszczeń z tym związanych;

  - akceptacji faktu, iż udostępnione dokumenty i informacje mogą nie być kompletne, a okoliczność ta nie może być źródłem jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta,
  w tym zwłaszcza wobec Syndyka;

  - zapoznaniu się przez oferenta z wszelkimi informacjami i dokumentami istotnymi
  z punktu widzenia podjęcia decyzji o złożeniu oferty w ramach niniejszego przetargu oraz dokonaniu ich pełnej weryfikacji;

  - zrzeczeniu się prawa do podnoszenia i wywodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Syndyka lub Upadłego z tytułu zakresu lub treści udostępnionych oferentowi informacji i dokumentów,

  - zrzeczeniu się prawa do zgłaszania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Syndyka lub Upadłego co do stanu faktycznego przedmiotu sprzedaży, nawet gdyby stan faktyczny przedmiotu sprzedaży uległ pogorszeniu, pomiędzy dniem złożenia oferty a dniem zawarcia umowy sprzedaży lub po zawarciu umowy sprzedaży;

  k) oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywca przedmiot sprzedaży do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego; w przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie; w przypadku nabycia przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka; zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu sprzedaży do majątku wspólnego winna być wyrażona    w formie aktu notarialnego dołączonego do oferty i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu sprzedaży, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach  określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji;

  l) tłumaczenia przysięgłe wszelkich dokumentów załączanych do oferty, a sporządzonych   w języku innym niż polski; sama zaś oferta i wszelkie oświadczenia do niej muszą być sporządzone   w języku polskim;

  m) jasne i bezwarunkowe oświadczenia i twierdzenia; oferta nie może być warunkowa lub wariantowa;

  n) podpis oferenta będącego osobą fizyczną albo podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,  a w przypadku podpisu oferty przez pełnomocnika również dołączenie stosownego pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do złożenia oferty oraz reprezentowania mocodawcy w całym przetargu, w tym aukcji;

  o) dowód wpłaty wadium w wysokości 9.100,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto złotych) na rachunek masy upadłości, z zastrzeżeniem punktu 6 lit. p poniżej:
  97 1950 0001 2029 4717 6000 0006, w tytule przelewu należy zaznaczyć, że wadium dotyczy oferty na nabycie nieruchomości w Piasecznie;

  p) Syndyk uznaje, iż warunek określony w pkt 6 lit. o jest spełniony, jeśli Syndyk bezpośrednio po otwarciu oferty potwierdzi wpływ wadium na rachunek bankowy wskazany w pkt 6 lit. o;

  7. Jeżeli oferta danego oferenta nie będzie spełniała choćby jednego z warunków formalnych, o których mowa w pkt 6 powyżej lub zostanie złożona z przekroczeniem terminu, o którym mowa w pkt 3 powyżej, oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu w tym do aukcji, o której mowa w pkt 9 poniżej.

  8. Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty spełniają warunki formalne przewidziane w pkt 6 powyżej i zostały złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród oferentów na następujących warunkach:

  a) cenę wywoławczą podczas aukcji będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, a zawarta w ich ofertach, o których mowa w pkt 6 powyżej;

  b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złoży ofertę korzystniejszą;

  c) aukcja odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi ustalona w pkt 9 lit. d kwota postąpienia;

  d) postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

  e) Syndyk wybiera ofertę uczestnika aukcji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył (trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem);

  9. Jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów do niej dopuszczonych nie zaoferuje skutecznie ceny wyższej od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt 9 lit. a , Syndyk udzieli przybicia na rzecz tego z oferentów dopuszczonych do aukcji, który przedstawił najwyższą oferowaną cenę zawartą w ofercie, o której mowa w pkt 6. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert pisemnych równocześnie będą zawierały najwyższą ceną nabycia (równość kwotowa najwyższych zaoferowanych cen), a żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wyższej o ustaloną kwotę postąpienia, Syndyk może dokonać wyboru tego z powyższych oferentów składających równe oferty, którego wadium zostało wcześniej zaksięgowane na rachunku bankowym masy upadłości.

  10. Jeżeli tylko jedna oferta będzie spełniała warunki formalne dopuszczenia do aukcji Syndyk udzieli jej przybicia.

  11. Wybór oferty przez Syndyka jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego – komisarza.

  12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2022 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, w sali nr 120, o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego – komisarza i przybyłych oferentów.

  13. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 ( słownie: trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a rachunek masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną kwotą najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt 15 poniżej, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek wskazany w pkt 6 lit. o. powyżej.

  14. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:

  a) wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym
  w pkt 13 lub

  b) wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 13 lub Syndyk odstąpi od podpisania umowy sprzedaży na skutek naruszenia przez oferenta warunków przetargu (aukcji) lub

  c) zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej wskazanej w pkt 2 warunków przetargu, przy czym wówczas przepadkowi ulega 10% wpłaconego wadium.

  15. Wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentom po przeprowadzeniu przetargu (aukcji), a wadium wygrywającego oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, z zastrzeżeniami wynikającymi z pkt. 14 lit. „a”, „b” lub „c”.

  16. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe); nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi (wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie zbycia składnika objętego przetargiem).

  17. Koszty zawarcia umowy sprzedaży i wszelkich obciążeń publicznoprawnych z tym związanych ponosi w całości kupujący.

  18. Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do:

  a) odstąpienia od przetargu (aukcji);

  b) zamknięcia przetargu (aukcji);

  19. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, przed którym będzie zawierana umowa sprzedaży;

  20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

   

  Patryk Chodkowski

  -syndyk-